Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Cheffa

Страници: [1]
1
Свети Георги Победоносец
13 ноември
„СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

гр. Сливен

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Сдружение „Свети Георги Победоносец“ има намерение да внесе предложение за разглеждане от общинския съвет, насочено към проблемите на чистотата и озеленяването на територията на Община Сливен.
Предложението е продиктувано от желанието да се постигне ефективност на управлението на общинските финанси, бюджетна дисциплина и прозрачност на бюджетните разходи. След като бяха взети необходимите мерки, в интерес на общината, за прекратяване на договорите за сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на градската част, считаме, че е необходимо да се направи и следващата крачка в тази насока – а именно, създаване на общинско предприятие „Чистота“. Налаганата в последните години практика за прехвърляне на тази дейност в правомощията на частни фирми доказва своята неефективност. Доказателство е поредната провалена обществена поръчка за тази дейност. Неефективността се проявява в невъзможността на Общината да провежда пълноценно своята социална политика, защото е притисната от договорни ангажименти с фирмите концесионери. Договорите се сключват за продължителен срок, което като неблагоприятна последица води до невъзможността за тяхното прекратяване, поради заложените абсолютно неизгодни клаузи за неустойки, обвързващи общината. Практиката показва, че при възникване на спорове относно сключването на договорите за концесия, тяхното изпълнение, тълкуване, прекратяване и други, води до продължителни съдебни процедури, генериращи допълнителни, значителни и неоправдани финансови ресурси за съдебни такси, адвокатски хонорари, експертизи и др. Тези съдебни процедури парализират нормалната дейност по сметопочистването и сметоизвозването и по правило са с неясен изход. По този начин се получава незадоволителен краен резултат и се предоставя некачествен продукт, който води до основателни критики от страна на гражданите на общината, че градът е мръсен. Това поражда и съмнения, че практиката с възлагането на тази дейност чрез обществени поръчки на „външни“ фирми прикрива корупционни интереси. Желанието ни е да докажем на нашите съграждани, че тези съмнения са неоснователни и че можем да наложим вече проверения и работещ модел на извършването на тази дейност от самата община. През последните години все по-често общински фирми или предприятия поемат почистването на градовете в страната. Това води след себе си и значителни благоприятни последици – осигуряване на трудова заетост, възможност за усвояване на средства по европейските структурни фондове, което ще доведе до подобряване на материалната база на едно такова предприятие, възможност за наемане на работещи по програмата за временна заетост, подобряване на качеството на услугата, намаляване на разходите за почистване и др. Дейностите за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и други отпадъци на Община Сливен са основно задължение на местната власт, за което ежегодно общината заделя и изразходва значителен финансов ресурс. За последната година изразходваните средства надхвърлиха сумата от 6 милиона лева.
Създаването на общинско предприятие „Чистота“, което да извършва дейностите по сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на градската част ще редуцира разходите за тези дейности с около 40% или с около 2 милиона и половина, като тези средства ще могат да бъдат насочени към други значими и полезни общински дейности и мероприятия. Тези изчисления са направени на база на задълбочен анализ на приетата План сметка за 2013 г. за разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битови и други отпадъци от Община Сливен, както и на зададените параметри по обявената обществена поръчка от Община Сливен. Направен е сравнителен анализ и с дейностите, които са били извършвани от общинското дружество „Комунални услуги“ ЕООД, развиващо дейност до края на 2008 г. С тези спестени средства, само за 2 години, ще може да бъде закупена необходимата техника и оборудване, с което общинското предприятие да предоставя качествена услуга на гражданите на общината. Намаляването на разходите за тази дейност ще доведе до намаляване и облекчаване на финансовата тежест върху фирмите и гражданите, което от своя страна ще допринесе за създаване на по-благоприятни условия за живеене и инвестиране на територията на общината. Ще се отрази върху пазара на труда, тъй като ще създаде допълнителни работни места, като с оглед на посочените дейности и услуги в цитираната по-горе План сметка се очаква да се осигури трудова заетост на около 150 човека. Самата дейност няма да е насочена към формиране на печалба, каквато е основата цел на частните фирми, извършващи този вид дейност. Това ще доведе до максимално ефективно и икономично разходване на средства от бюджета на общината.
С оглед на изложеното, считаме за целесъобразно, правилно и необходимо да бъде създадено общинско предприятие „Чистота“, което да извършва дейностите по сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на градската част. Това ще доведе до повишаване на качеството на услугите и организацията на дейностите. Ще доведе до повишаване на ефективността и оптимизация на трудовия процес. Ще спомогне за разширяване на обхвата на предлаганите услуги, гарантиращо европейско ниво на хигиена и технология на организацията. Ще допринесе за внедряването на съвременна техника, технология и организация, повишаваща ефективността на дейностите. Чрез програмите за заетост ще създаде нови работни места.
За реализиране на това предложение Сдружение „Свети Георги Победоносец“ ще потърси подкрепата на общинските съветници, които да го внесат за разглеждане в комисиите на общинския съвет и за гласуване на сесия на същия.
Ще поискаме от кмета на общината да спре процедурата по Закона за обществените поръчки за възлагане на тези дейности на частни фирми-концесионери.

ОТ ПРЕСОФИСА НА СДРУЖЕНИЕТО

2
Екология / тревожен сигнал
« -: 10.11.2013 15:36:57 »
Сдружение иска публичен диспут заради джамията в кв. "Надежда"


Тревожен сигнал-предложение изпратиха от сдружение "Свети Георги Победоносец" до Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий, кмета на община Сливен, директора на ОД на МВР-Сливен, Районна прокуратура - Сливен, Районно муфтийство - Сливен и директора на Регионалната здравна инспекция в града. В сигнала пише:
"Уважаеми дами и господа!
Настоящият ни сигнал е продиктуван от един очевидно съществуващ проблем, който всички ние неглижираме и отказваме да посочим и разрешим. Става дума за проблем, който в скоро време може да взриви обществения мир в града, като последствията са непредвидими и по всяка вероятност ще бъдат непоправими.
Става дума за построения през 2009 г., „Молитвен дом“ в квартал „Надежда“ и неговото функциониране като такъв. „Молитвеният дом“ проработи през лятото на 2009 г. Оттогава започват и проблемите на съгражданите от съседните квартали. Мощен мюезински вой създава сериозни настроения у гражданите, които не могат да се възползват пълноправно от правото си на спокоен живот и пълноценна почивка. Гласът на ходжата е многократно усилен от мощните тонколони на високоговорител. Воят е пронизителен и се повтаря през целия ден до късно вечерта. Към това неудобство, създавано за гражданите от съседните квартали, следва да се прибавят и продължаващите необезпокоявано от компетентните органи безкрайни тържества, гарнирани с непоносима доза откровено ориенталска насока, които отекват и в най-далечните квартали на града ни. Това нагнетява напрежение не само сред българите, живеещи в съседните квартали, но и сред ромите от квартал „Надежда“.
Искаме да се отбележи ясно, че към настоящия момент противопоставянето между гражданите не е на верска или етническа основа?!? Все още става дума за изразено чувство на непоносимост към спазване на законовите норми за опазване на обществения ред. Незачитането от определени лица на нормативната уредба, уреждаща ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. Но с оглед на продължаващото дезинтересиране на компетентните органи, които са длъжни да опазват правовия ред, защитаващ обществените отношения, това недоволство може да ескалира във всякаква форма. Тогава вземането на мерки за предотвратяване на сериозни последствия ще бъде безвъзвратно късно.
Нашето сдружение, още от своето създаване, декларира като своя цел да разяснява на гражданите, че освен права, те са длъжни да изпълняват и своите задължения, за да не пречат на останалите граждани в държавата и в частност в града ни, да упражняват своите права.
В момента относимата правна рамка към поставения проблем е залегнала в Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, където в чл. 2 е посочено, че с оглед на опазването здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над общоприетите норми, съгласно действащото законодателство.
В чл.4, ал.1 от същата наредба е посочено, че на обществени места и частни имоти, находящи се на територията на общината, се забранява викането, пеенето, свиренето и създаването на шум, независимо от произхода му, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели в часовете: в работни дни от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа и в почивни и празнични дни от 13:00 до 16:00 часа и от 23:00 до 08:00 часа.
В наредбата (в часта, която е предмет на настоящото изложение), са определени и контролните органи, които следят за нейното изпълнение. Това са:
кметът на общината и кметовете на населените места или упълномощени от тях длъжностни лица;
държавните служители с полицейски правомощия и държавните служители от Пожарна безопасност при ОД на МВР Сливен;
ръководителят на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве РИОКОЗ Сливен.
Предвидено е за установени нарушения да се налагат административни наказания – глоба, както и имуществена санкция в размерите определени за всяко конкретно нарушение.
Считаме, че разпоредбите на тази наредба не се прилагат, което създава усещане за безнаказаност и поражда сериозен отпор и обществена нетърпимост.
В тази връзка отправяме покана за провеждане на публичен диспут, на който да бъдат точно и ясно очертани проблемите, и да се вземат конкретни мерки за тяхното разрешаване, както и срокове за изпълнението им.
При допълнителни контакти с Вас, ще определим точната дата и час на срещата, както и нейния начален час."
Сдружение "Свети Георги Победоносец"

3
ДО   Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ 
ДО   КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ДО   ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН
ДО   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ДО   РАЙОННО МЮФТИЙСТВО СЛИВЕН
ДО   ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН

Т Р Е В О Ж Е Н     С И Г Н А Л  -  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ СЛИВЕН

Уважаеми дами и господа!
Настоящия ни сигнал е продиктуван от един очевидно съществуващ проблем, който всички ние неглижираме и отказваме да посочим и разрешим. Става дума за проблем, който в скоро време може да взриви обществения мир в града, като последствията са непредвидими и по всяка вероятност ще бъдат непоправими. Става дума за построеният през 2009 г., „Молитвен дом“ в кватрал „Надежда“ и неговото функциониране като такъв. „Молитвения дом“ проработи през лятото на 2009 г. От тогава започват и проблемите на съгражданите от съседните квартали. Мощен мюезински вой създава сериозни настроения в гражданите, които не могат да се възползват пълноправно от правото си на спокоен живот и пълноцена почивка. Гласът на свещеника е многократно усилен от мощните тонколони на високоговорител. Воят е пронизителен и се повтаря през целият ден до късно вечерта. Към това неудобство, създавано за гражданите от съседните квартали следва да се прибави и продължаващите, необезпокоявано от компетентните органи на безкрайните тържества, гарнирани с непоносима доза, откровенно ориенталска насока, които оттекват и в най-далечните квартали на града ни. Това нагнетява напрежение не само сред българите, живеещи в съседните квартали, така и сред ромите от квартал „Надежда“. Искам да се отбележи ясно, че към настоящия момент, противопоставянето между гражданите не е на верска или етническа основа?!? Все още става дума за изразено чувство на непоносимост, към спазване на законовите норми за опазване на обществения ред. Незачитането от определени лица на нормативната уредба, уреждаща ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. Но с оглед на продължаващото дезинтересиране на компетентните органи, които са длъжни да опазват правовия ред, защитаващ обществените отношения, това недоволство може да ескалира във всякаква форма. Тогава вземането на мерки за предотвратяване на сериозни последствия ще бъде безвъзвратно късно.
Нашето сдружение, още от своето създаване декларира като своя цел, да разяснява на гражданите, че освен права, те са длъжни да изпълняват и своите задължения, за да не пречкат на останалите гражданите в държавата и в частност в града ни, да упражняват своите права.
В момента относимата правна рамка, към поставения проблем е залегнала в Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, където в чл. 2 е посочено, че с оглед на опазването здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над общоприетите норми, съгласно действащото законодателство.
В чл.4, ал.1 от същата наредба е посочено, че на обществени места и частни имоти, находящи се на територията на общината, се забранява викането, пеенето, свиренето и създаването на шум, независимо от произхода му, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели в часовете: в работни дни от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа и в почивни и празнични дни от 13:00 до 16:00 часа и от 23:00 до 08:00 часа.
В наредбата (в часта, която е предмет на настоящото изложение) са определени и контролните органи, които следят за нейното изпълнение. Това са:
кметът на общината и кметовете на населените места или упълномощени от тях длъжностни лица;
държавните служители с полицейски правомощия и държавните служители от Пожарна беопасност при ОД на МВР Сливен;
ръководителят на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве РИОКЗ Сливен.
Предвидено е за установени нарушения да се налагат административни наказания – глоба, както и имуществена санкция в размерите определени за всяко конкретно нарушение.
Считаме, че разпоредбите на тази наредба не се прилагат, което създава усещане за безнаказаност и поражда сериозен отпор и обществена нетърпимост.
В тази връзка, отправяме покана за провеждане на публичен диспут, на който да бъдат точно и ясно очертани проблемите, и да се вземат конкретни мерки за тяхното разрешаване, както и срокове за изпълнението им.
При допълнителни контакти с Вас, ще определим точната дата и час на срещата, както и нейния начален час.

Пресцентър на Сдружение "Свети Георги Победоносец" - Сливен

Страници: [1]