Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Cheffa

Страници: [1]
1
Спирането на водата е заради строителството по водния цикъл. ВиК няма вина. Пишете без да сте информирани. Когато строителят по водния цикъл се обади че спира водата, ВиК информира. Тогава може.

2
Браво на Сдружение "Свети Георги Победоносец". Явно в него има истински сливналии. Дано се събудят и другите и да разберат, че ние сме хората от които зависи как ще си вършат работата нашите управници. Сега остава кмета да изпълни решението на Общинския съвет, че много му станаха гафовете/на кмета/.

3
Свети Георги Победоносец
13 ноември
„СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

гр. Сливен

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Сдружение „Свети Георги Победоносец“ има намерение да внесе предложение за разглеждане от общинския съвет, насочено към проблемите на чистотата и озеленяването на територията на Община Сливен.
Предложението е продиктувано от желанието да се постигне ефективност на управлението на общинските финанси, бюджетна дисциплина и прозрачност на бюджетните разходи. След като бяха взети необходимите мерки, в интерес на общината, за прекратяване на договорите за сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на градската част, считаме, че е необходимо да се направи и следващата крачка в тази насока – а именно, създаване на общинско предприятие „Чистота“. Налаганата в последните години практика за прехвърляне на тази дейност в правомощията на частни фирми доказва своята неефективност. Доказателство е поредната провалена обществена поръчка за тази дейност. Неефективността се проявява в невъзможността на Общината да провежда пълноценно своята социална политика, защото е притисната от договорни ангажименти с фирмите концесионери. Договорите се сключват за продължителен срок, което като неблагоприятна последица води до невъзможността за тяхното прекратяване, поради заложените абсолютно неизгодни клаузи за неустойки, обвързващи общината. Практиката показва, че при възникване на спорове относно сключването на договорите за концесия, тяхното изпълнение, тълкуване, прекратяване и други, води до продължителни съдебни процедури, генериращи допълнителни, значителни и неоправдани финансови ресурси за съдебни такси, адвокатски хонорари, експертизи и др. Тези съдебни процедури парализират нормалната дейност по сметопочистването и сметоизвозването и по правило са с неясен изход. По този начин се получава незадоволителен краен резултат и се предоставя некачествен продукт, който води до основателни критики от страна на гражданите на общината, че градът е мръсен. Това поражда и съмнения, че практиката с възлагането на тази дейност чрез обществени поръчки на „външни“ фирми прикрива корупционни интереси. Желанието ни е да докажем на нашите съграждани, че тези съмнения са неоснователни и че можем да наложим вече проверения и работещ модел на извършването на тази дейност от самата община. През последните години все по-често общински фирми или предприятия поемат почистването на градовете в страната. Това води след себе си и значителни благоприятни последици – осигуряване на трудова заетост, възможност за усвояване на средства по европейските структурни фондове, което ще доведе до подобряване на материалната база на едно такова предприятие, възможност за наемане на работещи по програмата за временна заетост, подобряване на качеството на услугата, намаляване на разходите за почистване и др. Дейностите за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и други отпадъци на Община Сливен са основно задължение на местната власт, за което ежегодно общината заделя и изразходва значителен финансов ресурс. За последната година изразходваните средства надхвърлиха сумата от 6 милиона лева.
Създаването на общинско предприятие „Чистота“, което да извършва дейностите по сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на градската част ще редуцира разходите за тези дейности с около 40% или с около 2 милиона и половина, като тези средства ще могат да бъдат насочени към други значими и полезни общински дейности и мероприятия. Тези изчисления са направени на база на задълбочен анализ на приетата План сметка за 2013 г. за разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битови и други отпадъци от Община Сливен, както и на зададените параметри по обявената обществена поръчка от Община Сливен. Направен е сравнителен анализ и с дейностите, които са били извършвани от общинското дружество „Комунални услуги“ ЕООД, развиващо дейност до края на 2008 г. С тези спестени средства, само за 2 години, ще може да бъде закупена необходимата техника и оборудване, с което общинското предприятие да предоставя качествена услуга на гражданите на общината. Намаляването на разходите за тази дейност ще доведе до намаляване и облекчаване на финансовата тежест върху фирмите и гражданите, което от своя страна ще допринесе за създаване на по-благоприятни условия за живеене и инвестиране на територията на общината. Ще се отрази върху пазара на труда, тъй като ще създаде допълнителни работни места, като с оглед на посочените дейности и услуги в цитираната по-горе План сметка се очаква да се осигури трудова заетост на около 150 човека. Самата дейност няма да е насочена към формиране на печалба, каквато е основата цел на частните фирми, извършващи този вид дейност. Това ще доведе до максимално ефективно и икономично разходване на средства от бюджета на общината.
С оглед на изложеното, считаме за целесъобразно, правилно и необходимо да бъде създадено общинско предприятие „Чистота“, което да извършва дейностите по сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци и озеленяване на градската част. Това ще доведе до повишаване на качеството на услугите и организацията на дейностите. Ще доведе до повишаване на ефективността и оптимизация на трудовия процес. Ще спомогне за разширяване на обхвата на предлаганите услуги, гарантиращо европейско ниво на хигиена и технология на организацията. Ще допринесе за внедряването на съвременна техника, технология и организация, повишаваща ефективността на дейностите. Чрез програмите за заетост ще създаде нови работни места.
За реализиране на това предложение Сдружение „Свети Георги Победоносец“ ще потърси подкрепата на общинските съветници, които да го внесат за разглеждане в комисиите на общинския съвет и за гласуване на сесия на същия.
Ще поискаме от кмета на общината да спре процедурата по Закона за обществените поръчки за възлагане на тези дейности на частни фирми-концесионери.

ОТ ПРЕСОФИСА НА СДРУЖЕНИЕТО

4
Екология / тревожен сигнал
« -: 10.11.2013 15:36:57 »
Сдружение иска публичен диспут заради джамията в кв. "Надежда"


Тревожен сигнал-предложение изпратиха от сдружение "Свети Георги Победоносец" до Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий, кмета на община Сливен, директора на ОД на МВР-Сливен, Районна прокуратура - Сливен, Районно муфтийство - Сливен и директора на Регионалната здравна инспекция в града. В сигнала пише:
"Уважаеми дами и господа!
Настоящият ни сигнал е продиктуван от един очевидно съществуващ проблем, който всички ние неглижираме и отказваме да посочим и разрешим. Става дума за проблем, който в скоро време може да взриви обществения мир в града, като последствията са непредвидими и по всяка вероятност ще бъдат непоправими.
Става дума за построения през 2009 г., „Молитвен дом“ в квартал „Надежда“ и неговото функциониране като такъв. „Молитвеният дом“ проработи през лятото на 2009 г. Оттогава започват и проблемите на съгражданите от съседните квартали. Мощен мюезински вой създава сериозни настроения у гражданите, които не могат да се възползват пълноправно от правото си на спокоен живот и пълноценна почивка. Гласът на ходжата е многократно усилен от мощните тонколони на високоговорител. Воят е пронизителен и се повтаря през целия ден до късно вечерта. Към това неудобство, създавано за гражданите от съседните квартали, следва да се прибавят и продължаващите необезпокоявано от компетентните органи безкрайни тържества, гарнирани с непоносима доза откровено ориенталска насока, които отекват и в най-далечните квартали на града ни. Това нагнетява напрежение не само сред българите, живеещи в съседните квартали, но и сред ромите от квартал „Надежда“.
Искаме да се отбележи ясно, че към настоящия момент противопоставянето между гражданите не е на верска или етническа основа?!? Все още става дума за изразено чувство на непоносимост към спазване на законовите норми за опазване на обществения ред. Незачитането от определени лица на нормативната уредба, уреждаща ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. Но с оглед на продължаващото дезинтересиране на компетентните органи, които са длъжни да опазват правовия ред, защитаващ обществените отношения, това недоволство може да ескалира във всякаква форма. Тогава вземането на мерки за предотвратяване на сериозни последствия ще бъде безвъзвратно късно.
Нашето сдружение, още от своето създаване, декларира като своя цел да разяснява на гражданите, че освен права, те са длъжни да изпълняват и своите задължения, за да не пречат на останалите граждани в държавата и в частност в града ни, да упражняват своите права.
В момента относимата правна рамка към поставения проблем е залегнала в Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, където в чл. 2 е посочено, че с оглед на опазването здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над общоприетите норми, съгласно действащото законодателство.
В чл.4, ал.1 от същата наредба е посочено, че на обществени места и частни имоти, находящи се на територията на общината, се забранява викането, пеенето, свиренето и създаването на шум, независимо от произхода му, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели в часовете: в работни дни от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа и в почивни и празнични дни от 13:00 до 16:00 часа и от 23:00 до 08:00 часа.
В наредбата (в часта, която е предмет на настоящото изложение), са определени и контролните органи, които следят за нейното изпълнение. Това са:
кметът на общината и кметовете на населените места или упълномощени от тях длъжностни лица;
държавните служители с полицейски правомощия и държавните служители от Пожарна безопасност при ОД на МВР Сливен;
ръководителят на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве РИОКОЗ Сливен.
Предвидено е за установени нарушения да се налагат административни наказания – глоба, както и имуществена санкция в размерите определени за всяко конкретно нарушение.
Считаме, че разпоредбите на тази наредба не се прилагат, което създава усещане за безнаказаност и поражда сериозен отпор и обществена нетърпимост.
В тази връзка отправяме покана за провеждане на публичен диспут, на който да бъдат точно и ясно очертани проблемите, и да се вземат конкретни мерки за тяхното разрешаване, както и срокове за изпълнението им.
При допълнителни контакти с Вас, ще определим точната дата и час на срещата, както и нейния начален час."
Сдружение "Свети Георги Победоносец"

5
Заваляха оставки в партията на Кунева в Бургаско
---------------------------------

Още знакови фигури, ръководители на общински структури на партията на Меглена Кунева в Бургас, хвърлиха оставки. От „България на гражданите” се оттеглят общинските ръководители на партията в Поморие, Камено и Приморско. Това е пореден удар за партията на бившия еврокомисар след напускането на областния координатор на движението Пламен Янев миналата седмица. Самият Янев е учредител и председател на структурата от самото й начало.
 
Основен фактор за решенията за напускане на партията се оказва конгресът на движението, проведен на 21 септември. Още в деня на конференцията се разрази скандал между делегатите и се наложи нейното прекъсване.
 
Сред подалите оставка е и общинското ръководство на Поморие начело с председателя Минко Минчев. Потърсен за коментар той обясни, че има пълно разминаване между обещанията в началото на създаването на партията и това, което в момента се случва. „Решенията, които бяха предложени тогава от ръководството и начинът, по който се опитаха да ги прокарат - чрез манипулации и груба подмяна на резултатите от конгреса, ме наведоха на мисълта да осмисля участието си в тази партия. Ценностите, които бяха заявени в началото на създаването на партията и целите, които тя си поставя, бяха подменени”, заяви пред Минко Минчев.
 
По думите му е имало няколко спорни предложения, които е трябвало да бъдат гласувани в рамките на националното събрание. „Имаше опит на ръководството, в лицето на Найден Зеленогорски, при гласуването да бъде прокарано решението, което е удобно на ръководството на партията. С доста хватки, тези, които са присъствали там, знаят как стоят нещата. Едно от момичетата, които преброяваше резултати, му е било наредено да съобщава резултати, които са различни от реалните. Те според мен са нереални и това не думата на делегатите. Настоятелността, с която ръководството се опита да ги прокара, показва, че те имат различни цели от членската маса. Имат цели, които гонят”, обясни мотивите си напусналият партията Минчев.
 
Той е категоричен, че има тотална смяна на идеите на партията от създаването й до момента. Той определи като грешка включването на „България на гражданите” в редиците на Реформаторския блок. „Когато създавахме партията и структурата, говорехме за един дългосрочен проект с визия за бъдещето, а в последствие се оказа, че реално партията се обезличава с участието си в този реформаторски блок. Действията, които напоследък предприема ръководството, не ме удовлетворяват. Това не е моята партия. Хора, които говорят за нов морал, за ценности, реално те не ги спазват. Не може лица като Найден Зеленогорски например да обявява нова политика, а да действа по стария начин”, заяви Минчев и допълни, че в момента няма намерение да се включва в друг политически проект, тъй като не се идентифицира с никой

6
ДО   Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ 
ДО   КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ДО   ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН
ДО   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ДО   РАЙОННО МЮФТИЙСТВО СЛИВЕН
ДО   ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН

Т Р Е В О Ж Е Н     С И Г Н А Л  -  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ СЛИВЕН

Уважаеми дами и господа!
Настоящия ни сигнал е продиктуван от един очевидно съществуващ проблем, който всички ние неглижираме и отказваме да посочим и разрешим. Става дума за проблем, който в скоро време може да взриви обществения мир в града, като последствията са непредвидими и по всяка вероятност ще бъдат непоправими. Става дума за построеният през 2009 г., „Молитвен дом“ в кватрал „Надежда“ и неговото функциониране като такъв. „Молитвения дом“ проработи през лятото на 2009 г. От тогава започват и проблемите на съгражданите от съседните квартали. Мощен мюезински вой създава сериозни настроения в гражданите, които не могат да се възползват пълноправно от правото си на спокоен живот и пълноцена почивка. Гласът на свещеника е многократно усилен от мощните тонколони на високоговорител. Воят е пронизителен и се повтаря през целият ден до късно вечерта. Към това неудобство, създавано за гражданите от съседните квартали следва да се прибави и продължаващите, необезпокоявано от компетентните органи на безкрайните тържества, гарнирани с непоносима доза, откровенно ориенталска насока, които оттекват и в най-далечните квартали на града ни. Това нагнетява напрежение не само сред българите, живеещи в съседните квартали, така и сред ромите от квартал „Надежда“. Искам да се отбележи ясно, че към настоящия момент, противопоставянето между гражданите не е на верска или етническа основа?!? Все още става дума за изразено чувство на непоносимост, към спазване на законовите норми за опазване на обществения ред. Незачитането от определени лица на нормативната уредба, уреждаща ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО. Но с оглед на продължаващото дезинтересиране на компетентните органи, които са длъжни да опазват правовия ред, защитаващ обществените отношения, това недоволство може да ескалира във всякаква форма. Тогава вземането на мерки за предотвратяване на сериозни последствия ще бъде безвъзвратно късно.
Нашето сдружение, още от своето създаване декларира като своя цел, да разяснява на гражданите, че освен права, те са длъжни да изпълняват и своите задължения, за да не пречкат на останалите гражданите в държавата и в частност в града ни, да упражняват своите права.
В момента относимата правна рамка, към поставения проблем е залегнала в Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, където в чл. 2 е посочено, че с оглед на опазването здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над общоприетите норми, съгласно действащото законодателство.
В чл.4, ал.1 от същата наредба е посочено, че на обществени места и частни имоти, находящи се на територията на общината, се забранява викането, пеенето, свиренето и създаването на шум, независимо от произхода му, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели в часовете: в работни дни от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа и в почивни и празнични дни от 13:00 до 16:00 часа и от 23:00 до 08:00 часа.
В наредбата (в часта, която е предмет на настоящото изложение) са определени и контролните органи, които следят за нейното изпълнение. Това са:
кметът на общината и кметовете на населените места или упълномощени от тях длъжностни лица;
държавните служители с полицейски правомощия и държавните служители от Пожарна беопасност при ОД на МВР Сливен;
ръководителят на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве РИОКЗ Сливен.
Предвидено е за установени нарушения да се налагат административни наказания – глоба, както и имуществена санкция в размерите определени за всяко конкретно нарушение.
Считаме, че разпоредбите на тази наредба не се прилагат, което създава усещане за безнаказаност и поражда сериозен отпор и обществена нетърпимост.
В тази връзка, отправяме покана за провеждане на публичен диспут, на който да бъдат точно и ясно очертани проблемите, и да се вземат конкретни мерки за тяхното разрешаване, както и срокове за изпълнението им.
При допълнителни контакти с Вас, ще определим точната дата и час на срещата, както и нейния начален час.

Пресцентър на Сдружение "Свети Георги Победоносец" - Сливен

7
Във ВиК проблем има не само с инкасаторите. Ами тези, които слагат водомерите? Толкова ниска култура. Ами началниците на райони?...?

8
Помествам и писмото на една журналистка-бивш член на ПП"българия на гражданите". Това се случи и тук -в Сливен, с тази разлика, че тук имаше събрание, на което бе единодушно решено, че водач на листата трябва да бъде човек от Сливен, който е запознат с проблемите на региона. Дойде Тома Биков и заплашително размаха пръст, че "ако не сме послушни, ще закрие местната структура"!?! Целта беше по места да се сложат хората от националния съвет, хората около Кунева. Людмила Елкова, която отговаряше за организацията в Сливен също се опита преди време да размахва пръст, но тогава още разбра, че срещу нея не стоят пионки, а мислещи хора. Затова не застана начело на листата, защото ясно й беше показано, че не желаем парашутисти. А Кунева едва ли не, иска да я представи като безрезервно желаеща да работи за партията. Радвам се , че с време се случи всичко това, за да сме наясно, че няма нищо ново в поведението на хората около Кунева - изключително недемократично поведение. Такъв въпрос беше зададен и на Тома Биков - "Каква е разликата между демократична и тоталитарна партия, тъй като хората от националния съвет, представляващи ПП "България на гражданите "се държат по втория начин.
Ето и писмото на журналистката от Карлово:

Бивш член на партията на Кунева: България на гражданите не чува хората си по места, не чува и хората от улицата!
Сряда, 03 Април 2013 18:02
PlovdivNews.net

Лидерката на Движение "България на гражданите" Меглена Кунева твърди, че едва деветима от Пловдивска област са напуснали партията. Въпреки това бивши членове на партията продължават да оспорват твърденията на Кунева и продължават да изказват разочарованието си. Колежката Зорница Акманова от Скай тв - Карловое една от разочарованите. Публикуваме без редакторска намеса нейното отворено писмо:

ОТВОРЕНО ПИСМО
от
Зорница Акманова, бивш член на опорния екип на ПП Движение България на гражданите в община Карлово

Уважаеми приятели, познати, бивши колеги от ДБГ,
С търпение изслушах всички упражняващи се в риторика на наш гръб членове на Националния съвет на ПП"Движение България на гражданите". Пиша тези редове, защото като журналист смятам, че всеки има право на отговор. Искам да споделя няколко факта, които може би ще са интересни на аудиторията. Нека първо да кажа, че аз бях част от Опорния екип в община Карлово. Целият екип напусна ДБГ в неделя, без изключения. До този момент в живота си не съм участвала в никоя друга партия. Колегите ми от опорния екип също. Обичам професията си и никога не съм имала за цел да бъда народен представител или да влизам в управлението под някаква форма. Като журналист имам възможността да изразявам гражданска позиция и да давам трибуната на хората, които искат да зададат дневния ред на обществото. И в този момент считам, че дневният ред на обществото минава през промяна на досегашните порочни практики в българската политика. Това е видно от протестите, от несъгласието с насилственото налагане на мнения, идеи и решения. Включих се в проекта ДБГ, защото наистина вярвах, че това е нещо ново и че желанието на всички участващи в този проект е да променят познатата ни до момента система.

Много харесах идеята за МОРАЛЕН БОРД, който да бъде коректив на партийната структура. Е, питам се – къде е той сега?! Някак странно и той се включи в схемата за защитаване на партийния елит. Познато. Това сме го виждали и преди. Чувствам се обидена от това, че аз и колегите ми, които се разочаровахме от поредния политически балон – бяхме обвинени, че се борим за постове и депутатски кресла. НЕ! Ние се борим срещу поредната несправедливост, която се случва в българската политика. Борим се за най-ценното право на демокрацията – свободата на словото и различното мнение. Борим се за това, когато влагаме време, сили и умения – да имаме възможността поне да изразим мнение и да бъдем чути. Защото иначе се получава, че сме просто пълнеж, пионки, бройка ... Движение България на Гражданите тръгна с идеята за промяна, за това да се спрат порочните практики в българската политика, за това да има конкурси, да няма калинки и най-важното – гражданите да имат правото да УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ. Това, че ние бяхме политически лица, макар и назначени, не ни прави по-малко граждани. Не ни отнема правото да упражняваме контрол, когато виждаме, че първоначално заявените принципи биват подменени от идеята "да уредим нашите хора, които после да можем да управляваме". Искам ясно да заявя – решението за водачи на листи бе взето еднолично от националния съвет. Дори не бяха направени формални събрания по места - ей така, за парлама, както се казва, за да се чуе поне мнението на хората по места. В нито един от безбройните имейли от страна на ръководството на партията не ни беше казано да правим събрания, да излъчваме номинации и т.н.

Категорично заявявам, че не сме имали предвид нито едно конкретно име, което да намери място в листата на 17-ти МИР Пловдив- област. Това, което искахме, е да имаме свободата да избираме, да се приложи ПРИНЦИПЪТ политика да се прави отдолу нагоре и местните структурите да са тези, които да предложат аргументирано на Националния съвет кои лица да намерят място в листата. Има ли смисъл да казвам какъв беше отговорът на партийния елит?!

Е, питам се – къде е новото, къде са гражданите, къде е свободата?! Не желая да ставам съучастник в поредната ЛЪЖА! Не желая да мълча! Не желая да бъда удобна на шепа хора, които искат да разиграват политическия си театър! И се питам сега, ако гражданите на България са алтернативата на политическия картел, как те ще получат своя глас в следващото Народно събрание, чрез Движение България на гражданите, което не чува хората си по места, не чува хората от улицата?!

10
Dora Apostolova-Raykova:

 Аз не съм член, най-малко фен на партията на Меглена Кунева. Причината е моето възмущение, за начина по който са Ви освободили като регионален председател на "ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ"/ДБГ/
Не Ви познавам, но искам да Ви кажа, че г-жа Борова не е достойна да седне на Вашия стол. Това е нечестно , недостойно и най-вече неморално!
Г-жа БОРОВА и съпругът й д-р ПОПСТОЙКОВ - бивш шеф на Сливенската болница , в която семейството им управлявше чрез лични симпатии и антипатии към отделни колеги - лекари , несимпатични на съпругата г-жа БОРОВА .
Така се случи и при дисциплинарното изгонване чрез съдебно решение преди години на д-р Маруся Тодорова - шеф на Физиотерапията в Сливен със съдействието на дългогодишния адвокат на болницата Димитър Митев, зам.председател на ГЕРБ в Сливен. Съдебното решение беше подкрепено от свидетелски показания чрез притискане на дъщерята на тежко болната възрастна пациентка, която за да я приемат и лекуват в болницата поставиха условието дъщеря й да даде определени показания за да лекуват тежко болната й майка, която вече не е между живите.
По ирония на съдбата след известно време г-жа БОРОВА РЕШИ ДА ПРЕКРАТИ ЧЛЕНСТВОТО СИ В СДС . МАЛКО ВРЕМЕ СЛЕД ТОВА Г-ЖА БОРОВА НЯКОЛКО ПЪТИ ПОСЕТИ семейството ни, за да моли баща ми АСЕН който вече беше болен от рак на белите дробове ,за да го моли настоятелно да й стане ПОРЪЧИТЕЛ - ГАРАНТ за приемане в НОВА за г-жа БОРОВА партия тогава все още БКП.
Моят баща беше авторитетен и уважаван от обществоно в Сливен и въпреки тежкото му състояние стана гарант - поръчител на г-жа БОРОВА, която стана член на комунистическата партия БКП в Сливен!
Сега виждам ,че се е "УСТРЕМИЛА" с всички свои морални "добродетели" към ПОРЕДНАТА НОВА ПАРТИЯ НА КУНЕВА, която може би ще я направи ДЕПУТАТ !!! БДЕТЕ!!!

11
Dora Apostolova-Raykova:

 Аз не съм член, най-малко фен на партията на Меглена Кунева. Причината е моето възмущение, за начина по който са Ви освободили като регионален председател на "ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ"/ДБГ/
Не Ви познавам, но искам да Ви кажа, че г-жа Борова не е достойна да седне на Вашия стол. Това е нечестно , недостойно и най-вече неморално!
Г-жа БОРОВА и съпругът й д-р ПОПСТОЙКОВ - бивш шеф на Сливенската болница , в която семейството им управлявше чрез лични симпатии и антипатии към отделни колеги - лекари , несимпатични на съпругата г-жа БОРОВА .
Така се случи и при дисциплинарното изгонване чрез съдебно решение преди години на д-р Маруся Тодорова - шеф на Физиотерапията в Сливен със съдействието на дългогодишния адвокат на болницата Димитър Митев, зам.председател на ГЕРБ в Сливен. Съдебното решение беше подкрепено от свидетелски показания чрез притискане на дъщерята на тежко болната възрастна пациентка, която за да я приемат и лекуват в болницата поставиха условието дъщеря й да даде определени показания за да лекуват тежко болната й майка, която вече не е между живите.
По ирония на съдбата след известно време г-жа БОРОВА РЕШИ ДА ПРЕКРАТИ ЧЛЕНСТВОТО СИ В СДС . МАЛКО ВРЕМЕ СЛЕД ТОВА Г-ЖА БОРОВА НЯКОЛКО ПЪТИ ПОСЕТИ семейството ни, за да моли баща ми АСЕН който вече беше болен от рак на белите дробове ,за да го моли настоятелно да й стане ПОРЪЧИТЕЛ - ГАРАНТ за приемане в НОВА за г-жа БОРОВА партия тогава все още БКП.
Моят баща беше авторитетен и уважаван от обществоно в Сливен и въпреки тежкото му състояние стана гарант - поръчител на г-жа БОРОВА, която стана член на комунистическата партия БКП в Сливен!
Сега виждам ,че се е "УСТРЕМИЛА" с всички свои морални "добродетели" към ПОРЕДНАТА НОВА ПАРТИЯ НА КУНЕВА, която може би ще я направи ДЕПУТАТ !!! БДЕТЕ!!

12
 

"Писмото до Меглена Кунева или истината за гр.Сливен"

 

ДО ГОСПОЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП“ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

СОФИЯ                                           

 

            Уважаема Госпожо Кунева,

 

            Във връзка с начина на работа на политическа партия „Движение България на гражданите“ Сливен,  част от членовете на партията желаем да Ви уведомим за състоянието на местната организация, работата на общинското ръководство, задълженията и отговорностите на членовете на ръководство. От назначаването на д-р Нина Борова за председател на организацията до настоящия момент ние считаме, че с  досегашния метод на работа и отношение към членовете на партията намираме безброй много пропуски, неглижирано отношение към предстоящите задачи, поставените въпроси за обсъждане и начина за тяхното разрешаване.

            В многократните ни опити да помогнем на работата в секторните политики и вземане на решения ,касаещи проблемите в град Сливен ние потърсихме мнения и отговори на гражданите на град Сливен, членовете на партията и наши съмишленици.

            От симпатизанти на нашата партия и близки до партия ГЕРБ достигна информация до нас, че г-жа Нина Борова е учредител и член на партия ГЕРБ в гр.Сливен. По наша молба към тях и представител на партията ни беше достигнато до архивите на партия ГЕРБ, след което тази информация бе потвърдена. Целта ни бе анонимно да предпазим партията от атаки в предстоящите избори и съхраним имиджа й.  Г-жа Борова продължава контактите си с представители на ГЕРБ Сливен и основните и искания са да бъде назначен съпругът и за Управител на МБАЛ „Иван Селимински“. За постигането на тези цели, г-жа Борова не би се спряла пред нищо. Тази информация, почти сигурно ще бъде използвана в предизборната кампания. Това е и основната причина за забавяне на подаване на молбата й за прекратяване „фиктивно“ на членството й в ГЕРБ. Изчакването до последно е, за да се установи на каква позиция ще бъде позиционирана в местната структура на нашата партия. Казваме „нашата“, защото я чувстваме като такава и защото сме дали голяма част от енергията си и идеалите си. Това е причината, поради която подаваме този призив за съдействие. Все пак, нашите очаквания от партията ни са големи и не бихме желали, да станем жертва на безскрупулните лични интереси на „нашият“ общински председател.

            Малко фактология, в подкрепа на нашите твърдения:

            С приемане и подписване на декларация за учредяване на ПП“Движение България на гражданите“ на 09.06.2012 година г-жа Нина Борова става учредител на политическа партия „Движение България на гражданите“.

            На 18.06.2012 година тя подава молба до ръководството на ГЕРБ за нейното напускане от партия ГЕРБ. С деянията си д-р Борова носи наказателна отговорност за невярно подадена информация, а и в разрез чл.11 от Закона за политическите партии и с нашия устав. 

            За това ние имаме съмнение, че д-р Нина Борова работи против партия“Движение България на гражданите“ и в  полза на партия ГЕРБ. С действията и бездействията си г-жа Борова умишлено или не проваля нашата политика на партията. На проведените досега общински събрания се вижда, че тя не е запозната и некомпетентна относно общинските и политически проблеми на град Сливен, а да не говорим за вземане на мерки за тяхното решаване. Под нейното ръководство членовете се разединиха и загубиха своята идентичност,  сила и потенциал. Това е особено опасно в навечерието на важните битки с нашите политически опоненти, които ни превъзхождат с опит, средства и информация. Не на последно място, следва да се отбележи, че г-жа Борова осъществява своята практика без да има необходимите разрешения за това и без да спазва фискалната политика на страната. Името и не се слави с добра репутация в града. Известна е преди всичко с това, че три пъти се е явявала на изпит за специализация и три пъти е била скъсвана, което е един от уникалните случаи в цялата държава. Това също няма да ни бъде спестено в предизборната кампания. Ние не искаме да копираме недобрата практика и порочния модел на сегашните управляващи с налагането на калинки и плашила, само защото са близки на някого в управлението. Нали такива бяха нашите идеали, залегнали в основният ни документ. Искаме да водим политика с чисти емоционално, професионално и морално хора, за което имаме основателни съмнение, че г-жа Борова не е.

            Некомпетентните действия и решения на г-жа Борова се прикриват чрез грубото погазване на структурната йерархия и представяне на невярна обстановка в нашата организация, директно пред представители в София, без да има съгласуване за такава информация на местно ниво.

            Госпожо Кунева, на фона на всичко това настояваме да бъде назначена проверка за политическото състояние на д-р Нина Борова и вземане на отношение по случая.

            Считаме, че това е опасно и компрометиращо за политическия живот на нашата партия.

            Искрено се надяваме за Вашата бърза намеса, за да се изчисти името на ПП „Движение България на гражданите“.

 

19.02.2013г.

гр.Сливен

                        От членове на партията, подкрепено също от :

 

Момчил Пангелеев 0882 40 33 40
Иван Данчев 0887 86 96 43

Камелия Грозева 0884 20 50 63

 

 


13
 

"Писмото до Меглена Кунева или истината за гр.Сливен"

 

ДО ГОСПОЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП“ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

СОФИЯ                                           

 

            Уважаема Госпожо Кунева,

 

            Във връзка с начина на работа на политическа партия „Движение България на гражданите“ Сливен,  част от членовете на партията желаем да Ви уведомим за състоянието на местната организация, работата на общинското ръководство, задълженията и отговорностите на членовете на ръководство. От назначаването на д-р Нина Борова за председател на организацията до настоящия момент ние считаме, че с  досегашния метод на работа и отношение към членовете на партията намираме безброй много пропуски, неглижирано отношение към предстоящите задачи, поставените въпроси за обсъждане и начина за тяхното разрешаване.

            В многократните ни опити да помогнем на работата в секторните политики и вземане на решения ,касаещи проблемите в град Сливен ние потърсихме мнения и отговори на гражданите на град Сливен, членовете на партията и наши съмишленици.

            От симпатизанти на нашата партия и близки до партия ГЕРБ достигна информация до нас, че г-жа Нина Борова е учредител и член на партия ГЕРБ в гр.Сливен. По наша молба към тях и представител на партията ни беше достигнато до архивите на партия ГЕРБ, след което тази информация бе потвърдена. Целта ни бе анонимно да предпазим партията от атаки в предстоящите избори и съхраним имиджа й.  Г-жа Борова продължава контактите си с представители на ГЕРБ Сливен и основните и искания са да бъде назначен съпругът и за Управител на МБАЛ „Иван Селимински“. За постигането на тези цели, г-жа Борова не би се спряла пред нищо. Тази информация, почти сигурно ще бъде използвана в предизборната кампания. Това е и основната причина за забавяне на подаване на молбата й за прекратяване „фиктивно“ на членството й в ГЕРБ. Изчакването до последно е, за да се установи на каква позиция ще бъде позиционирана в местната структура на нашата партия. Казваме „нашата“, защото я чувстваме като такава и защото сме дали голяма част от енергията си и идеалите си. Това е причината, поради която подаваме този призив за съдействие. Все пак, нашите очаквания от партията ни са големи и не бихме желали, да станем жертва на безскрупулните лични интереси на „нашият“ общински председател.

            Малко фактология, в подкрепа на нашите твърдения:

            С приемане и подписване на декларация за учредяване на ПП“Движение България на гражданите“ на 09.06.2012 година г-жа Нина Борова става учредител на политическа партия „Движение България на гражданите“.

            На 18.06.2012 година тя подава молба до ръководството на ГЕРБ за нейното напускане от партия ГЕРБ. С деянията си д-р Борова носи наказателна отговорност за невярно подадена информация, а и в разрез чл.11 от Закона за политическите партии и с нашия устав. 

            За това ние имаме съмнение, че д-р Нина Борова работи против партия“Движение България на гражданите“ и в  полза на партия ГЕРБ. С действията и бездействията си г-жа Борова умишлено или не проваля нашата политика на партията. На проведените досега общински събрания се вижда, че тя не е запозната и некомпетентна относно общинските и политически проблеми на град Сливен, а да не говорим за вземане на мерки за тяхното решаване. Под нейното ръководство членовете се разединиха и загубиха своята идентичност,  сила и потенциал. Това е особено опасно в навечерието на важните битки с нашите политически опоненти, които ни превъзхождат с опит, средства и информация. Не на последно място, следва да се отбележи, че г-жа Борова осъществява своята практика без да има необходимите разрешения за това и без да спазва фискалната политика на страната. Името и не се слави с добра репутация в града. Известна е преди всичко с това, че три пъти се е явявала на изпит за специализация и три пъти е била скъсвана, което е един от уникалните случаи в цялата държава. Това също няма да ни бъде спестено в предизборната кампания. Ние не искаме да копираме недобрата практика и порочния модел на сегашните управляващи с налагането на калинки и плашила, само защото са близки на някого в управлението. Нали такива бяха нашите идеали, залегнали в основният ни документ. Искаме да водим политика с чисти емоционално, професионално и морално хора, за което имаме основателни съмнение, че г-жа Борова не е.

            Некомпетентните действия и решения на г-жа Борова се прикриват чрез грубото погазване на структурната йерархия и представяне на невярна обстановка в нашата организация, директно пред представители в София, без да има съгласуване за такава информация на местно ниво.

            Госпожо Кунева, на фона на всичко това настояваме да бъде назначена проверка за политическото състояние на д-р Нина Борова и вземане на отношение по случая.

            Считаме, че това е опасно и компрометиращо за политическия живот на нашата партия.

            Искрено се надяваме за Вашата бърза намеса, за да се изчисти името на ПП „Движение България на гражданите“.

 

19.02.2013г.

гр.Сливен

                        От членове на партията, подкрепено също от :

 

Момчил Пангелеев 0882 40 33 40
Иван Данчев 0887 86 96 43

Камелия Грозева 0884 20 50 63

 

 


Страници: [1]