Автор Тема: СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  (Прочетена 5309 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Moderator Club

 • Глобален модератор
 • Старши
 • ****
 • Публикации: 12010
 • Пол: Мъж
  • Профил
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА .EUROPEAN DISABILITY FORUM.
Национален център за обучение, квалификация,
информация и консултации на инвалиди

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ

I. Крайният срок за заплащане на целия размер от задълженията на гражданите по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2010 г. с отстъпка 5% от данъка за недвижими имоти е 30.04. т.г. Данъкът и таксата битови отпадъци се заплащат на каса, във всеки пощенски клон с пощенски запис за данъчно плащане или по банков път. За таксата битови отпадъци няма отстъпка за 2010 г. Ако имотът е съпружеска общност, данъкът и таксата се заплащат от всеки съпруг в размера, изчислен върху данъчната оценка на съответната част от имота, като се зачитат облекченията за всеки съпруг поотделно, ако има такива. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. Всеки от собствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на другите. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се ползват. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 % и над 50%, данъкът се дължи със 75 % намаление. Облекчението е само върху жилището или частта от него, собственост на човека с трайно увреждане, в което има
адресна регистрация. Лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК(НЕЛК), ползват правата си по ЗМД пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.(Виж доп. ДВ бр.6 от 2004 г.).

II. Срокът за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ ) за 2009 е 30.04. т.г. Сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 % и над 50% намалена работоспособност (степен на увреждане), определена с влязло в сила експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ или с влязло в сила съдебно решение по обжалвана медицинска експертиза, се намалява със 7920 лв., като преди това се приспадат внесените за сметка на лицето осигурителни вноски. (Виж чл. 44 ал. 2 . нова, ДВ бр. 106 от 2008 г.). Разпоредбата се отнася включително за годината на настъпване на
неработоспособността и за годината на изтичане срока на експертното решение.

Предвидените в ЗДДФЛ облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК(НЕЛК) не е изтекъл към 31.12. 2004 г и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока
на експертното решение ( Виж. Пар. 49 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДДФЛ -ДВ бр.113 от 28. 12. 2008 г.).

III. Всеки гражданин може да провери здравно-осигурителния си статус, да получи съвети за възстановяване на загубени осигурителни права, за деклариране и плащане на данъците, за интерстат и електронни услуги, да подаде жалби и сигнали до Информационния център на Националната агенция за приходите (НАП) на телефон 0700 18 700, като следва точно указанията на телефонния секретар. Телефонният апарат, от който набирате номера, трябва да бъде в режим за тонално набиране. Стойността на услугата е на цената на един градски разговор и се извършва 24 часа в денонощието. Пример: След като наберете категорията. Осигуряване. от главното меню, изберете услугата .Справка за здравния статус., след което трябва да въведете своя единен
граждански номер. По същия начин от главното меню ще получите отговор на други интересуващи ви въпроси.

IV. По важни промени в Таксите за български граждани по Закона за българските лични документи (Виж ДВ, бр. 18 от 05.03.2010 г. )

За издаване на лична карта се събират следните такси:
1. за лична карта със срок на валидност 10 години - 18 лв.;
2. за лична карта със срок на валидност 4 години - 13 лв.;
3. за безсрочни лични карти - 11 лв.;
4. за лични карти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 2 лв. Освобождават се от заплащане на такси за издаване на лична карта лицата, навършили 70-годишна възраст.

За издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на
български граждани, се събират следните такси:

1. за паспорт на лица от 14 до 58 г. - 40 лв.;
2. за паспорт на лица от 58 до 70 г. - 20 лв.;
3. за паспорт на лица над 70 г. - 10 лв.;
4. за служебен открит лист за преминаване на границата - 40 лв.;
5. за временен паспорт за окончателно напускане на Република България - 50 лв.;
6. за паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.;
7. за дипломатически паспорт - 45 лв.;
8. за служебен паспорт - 45 лв.;
9. за моряшки паспорт - 40 лв.;
10. за временен паспорт - 30 лв.;
11. за паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт и моряшки паспорт със срок на валидност до 12 месеца на лица, от които е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност -15 лв.

За издаване на паспорт на лица до 14 г. се събират следните такси:
1. за първи паспорт - 10 лв.;
2. за следващ паспорт - 20 лв.

За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство
(МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лица до 58 г. - 25 лв.;
2. за свидетелство за управление на МПС на лица от 58 до 70 г. - 11 лв.;
3. за свидетелство за управление на МПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв. Освобождават се от заплащане на такси за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по методика съгласно чл.25, ал.1 и чл.8, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания, чл. 17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания.

Срокът за подаване на проектите /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ за конкурса е: до 17.30 ч. на 27.04.2010 г. Проектните предложения се представят в Деловодството на АХУ, ул. .Софроний
Врачански. No 104-106, София 1233.Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Забележка: Моля, да обърнете внимание, че в рубриката "Проекти и програми" има нова Методика, формуляр, бюджет, табл. за административно съответствие, финансов отчет и образци на декларации.

II. Правителството одобри мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Министерският съвет прие предложените от вицепремиера и министър на финансите. Симеон Дянков мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Те бяха дискутирани на поредица от срещи между представителите на правителството, синдикатите и работодателите. Целта им е да омекотят последствията от икономическата криза, да бъдат постигнати бързи, реални и устойчиви резултати по преодоляването на последиците от нея и да стабилизират бюджетната позиция.

До 15 дни ще бъдат изплатени 550 млн. лв. от задълженията на държавата към бизнеса, увери министър-председателят Бойко Борисов при подписването на пакета от мерки, приети от Националния съвет за тристранно сътрудничество. По предложение на вицепремиера Симеон Дянков, правителството одобри и допълнителна мярка, по която не беше постигнат консенсус в НСТС - освобождаване на държавното обществено осигуряване от ангажимента да заплаща първите 3 дни от временната неработоспособност с оглед избягване на злоупотреби с осигурителната система. Приетото на 31 март решение съдържа 60 кризисни мерки.

Мерки за подкрепа на фиска
1. Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв. Ефект в млн. лв.
2. Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зeлени инвестиции.  
3. Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса,приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет.
4. Либерализация на инвестиционния режим на сребърния фонд и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови
български финансови инструменти.
5. Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетни учреждения.
за внос, освободен от ДДС и митнически сборове.
6. Изграждане на публични регистри за:
-държавно и общинско имущество, отдадено под наем
-земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.
7. Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг.

Следва
Забележка: Интересите на членове на СИБ и на хората с увреждания бяха представлявани на заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество от НСБ и БТПП, с които СИБ има сключени дългосрочни договори за сътрудничество.

град София - 1000,
Редактори: д.ф. Пею Пеев и инж. Анета Диловска
улица "Христо Белчев" No 8, ет.3
Технически сътрудници: Иван Иванов, Петя Иванова
тел. 02/981 53 82

lex.bg
« Последна редакция: 16.04.2010 13:01:15 от Moderator Club »
Танкът мачка и пердаши, няма наши, няма ваши. Няма ваши, няма наши, танкът мачка и пердаши.

Неактивен Веселин Василев

 • Глобален модератор
 • Напредващ
 • ****
 • Публикации: 329
 • Пол: Мъж
  • Профил
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
година XXII
юли 2012 год.

І. На  23  и  24. 06. 2012 г.  в  кв. “Църква” на  община Перник се проведе VІ-
ят  Републикански  многожанров  Фестивал  на  хората  с  увреждания,  посветен  на
Европейската година на възрастните хора и солидарността  между поколенията.
Проявата  беше  организирана  от  СИБ  и  Община  Перник,  с  подкрепата  на  АХУ,
под  патронажа  на  г-жа  Росица  Янакиева  –  кмет  на  община  Перник.  Повече  от
1600  хора  със  специфични  възможности  –  самодейци  премериха  сили  в  областта
на  художествените  занаяти,  изобразителното,    певческото  и  танцовото  изкуство,
литературното    и    изпълнителскато    творчество.    Творческите    постижения    на
самодейците бяха оценени от жури с председател Мими Иванова и членове Красимир
Кирилов,  Мими  Николова  и  др.  На  откриването  присъстваха  г-н  Красимир  Коцев
–  председател  на  СИБ,  г-н  Минчо  Коралски  –  изпълнителен  директор  на  АХУ,
представители  на  посолствата  на  Република  Корея  и  Република  Гърция  в  София,
представители   на   социални   институции   и   на   неправителствени   организации.
Голямата изненада беше от телевизия BTv - г-жа Мария Лазарова, мениджър
„Социални проекти“, доведе трима от певците, участвали във формата „Гласът
на България“ - Тодор, Роксана и Игор. Те имаха свои фаворити и ги наградиха:
най-напред - Катя Минчева от Неделино, после групите от Сливен, Габрово и
Смолян, най-младите участници -от 9 до 14 г. - Илиян Танков, Иван Йорда-
нов, Георги Гърков и Красимир Реков и най-възрастната участничка - Недял-
ка Димитрова от Дългопол на 90 г.  Събитието бе отразено и от екип на ТВ 7.
  
ІІ.  На  27.  06.  2012  г.  за  седми  пореден  път  се    проведе  традиционният  учебен
лекотуристически  събор-поход  в  местността  “Дендрариума”  в  Природен  парк
“Витоша”  с  участието  на  повече  от  200  хора  с  увреждания,  организиран  от
Столична РО ”Св. София” на СИБ с председател г-жа Светла Николова и дружество
“Бъкстон” с председател инж. Георги Ляпов. Приветствие до участниците в събора
поднесе  кмета  на  район  ”Витоша”  г-н  Стойчо  Дуков,  а  идеи  за  бъдещото  развитие
на  рехабилитационния  туризъм  в  Природен  парк  “Витоша”  бяха  споделени  пред
излетниците от г-жа  Юлия   Михайлова – експерт  от  Природния парк. Бяха раздадени
материали за историята на местността, за флората и фауната на района, за лечебните
традиции  в  дните  около  “Еньовден”  и  др.  Участниците  в  събора  преминаха  по
рехабилитационната пътека и участваха в богатата културно-развлекателна програма.  

І.В  началото  на  м.  юли  т.г.  се  състоя  среща  на  ръководители  и  експерти  от
национално  представителните  организации  –  членове  на  НСИХУ  при  МС,  в  т.ч.  и
на  СИБ,  с  ръководствата  на  БЛС  и  НЕЛК,  по  повод  на  ширещите  се  в  публичното
пространство “идеи за намаляване броя на пенсиите по болест”, чрез извеждане на
медицинската  експертиза  от  системата  на  Министерството  на  здравеопазването;
създаване    на    нов,    изключително    бюрократичен    ред    за    освидетелстване    и
преосвидетелстване  на  хората  с  увреждания,  и  отпускане  на  пенсии  поради  болест
(инвалидни  пенсии);    смесване  на  медицинската  дейност  по  освидетелстване  на
лицата  с  осигурителни  дейности,  което  е  предпоставка  за  появата  на  конфликт
на   интереси   и   дискриминационни   практики;   целенасочено   противопоставяне
на  интересите  на  групи  хора  с  увреждания  на  обществените  потребности  и  др.
   На   основата   на   задълбочен   анализ   на   състоянието   на   медицинската
експертиза   и   проблемите   на   пенсионната   реформа   се   направиха   следните
предложения,   изпратени   с   писмо   до   г-жа   Десислава   Атанасова   –министър
на    здравеопазването    и    г-н    Тотю    Младенов    –    министър    на    труда    и
социалната  политика,  и  председател  на  НСИХУ  при  МС,  които  предлагаме
на   вниманието   на   членовете   на   СИБ   и   на   всички   заинтересовани   лица:

"1. Разработване  и  приемане  на  единен    медицински  стандарт  „Медицинска
експертиза”  и  алгоритъм  на  подготовка  и  насочване  на  лицата  за  освидетелстване
и    преосвидетелстване.    Диагностичното    уточняване,    както    и    степента    на
съответния   функционален   дефицит   на   увредения   орган   или   система   да   се
извършва   в   съответствие   с   разработени   съвместно   с   БЛС,   МЗ   и   НЗОК   и
утвърдени   стандарти   на   медицинската   практика,   съобразно   алгоритмите   на
Световната   здравна   организация   (СЗО)   и   Международната   класификация   на
болестите  (МКБ),  приети  и  установени  и  в  националното  ни  здравеопазване.

2.  Контрол върху качеството на първичната медицинска документация, използвана
в дейността по медицинската експертиза  чрез утвърждаване на  критерии за това кое
лечебно заведение може да подготвя дадено лице за медицинска експертиза,прилагайки
утвърдения  медицински  стандарт  „Медицинска  експертиза”,  като  тези  критерии
съответстват на акредитацията на лечебното заведение.Това ще създаде предпоставка за
високо качество на провежданите изследвания и консултации. С оглед осъществяването
на ефективен контрол върху дейността по медицинската експертиза и намаляването
на съответните нарушения може да се приложи съществуващата  практика в някои
от страните на ЕС, а именно „черен списък” на общо практикуващите лекари (ОПЛ),
специалисти от доболничната помощ и лечебните заведения за болнична помощ, при
Председателката  на  РО  “Св.София”  г-жа  Светла  Николова  запозна  участниците  с
Решение  на  УС  на  РО    “Св.София”  за  сроковете  за  съхранение  на  организационни,
финансово-счетоводни  и  др.  документи  на  структури  –  неюридически  лица  от
системата  на  СИБ,  ред  за  бракуване  и  унищожаване.  Превозът  на  участниците
в   събора   беше   осъществен   с   нископодови   автобуси   от   автопарк   “Земляне”.   
които  са  констатирани  съществени  или  системни  нарушения.  Същите  могат  да  се
изразяват в неправилно поставени диагнози, липсващи или непълни изследвания и
консултации  (вкл.  и  високоспециализирани  такива,  заплатени  от  НЗОК),  служещи
като  основа  за  последващи  неправилни  експертни  решения  на  ТЕЛК  и  НЕЛК.

3.  Създаване на облекчен ред за освидетелстване на възрастни, деца и хронично
болни съгласно изискванията за диспансеризация и наблюдение на дадено заболяване
във връзка с хроничния му ход – т.е. отпадане на необходимостта за извършване на
нарочни изследвания за ТЕЛК при оценка на т.н.р/вид и степента на увреждане. като
основа  за  оценка  да  се  използва  наличната  документация,  съхранявана  при  ОПЛ.

4.  Изграждане     на     единна     административна     структура,     подчинена     на
МЗ,   включваща   НЕЛК,   ТЕЛК   и   РКМЕ,   която   позволява   единни   правила   на
административно  ръководство,  финансиране,  материално-техническо  осигуряване,
обучение  на  кадри,  заплащане  на  труда,  контрол  и  антикорупционна  практика.
Единната  административна  структура  ще  доведе  до  по-стриктно    прилагане  на
административно-наказателни    разпоредби,    касаещи    медицинската    експертиза,
разписани в Закона за здравето(2009 г.) в Глава VІІІ - Административно-наказателни
разпоредби. Предвидени са както санкции под формата на глоби в нарастващ размер
при повторни нарушения, така и  лишаването от право на упражняване на професията
(чл. 222 от Закона за здравето). Промяната в административната структура ще повиши
съответния контрол и ще доведе до провеждането на по-чести проверки с по-голяма
тежест,  особено  в  случаите  на  констатирани  повторни  или  системни  нарушения.

5.  Преструктуриране    на    самите    органи    на    медицинската    експертиза    с
цел   оптимизиране   на   дейността   –   създаване   на   комисии   с   повече   различни
специалисти и премахване на т.н. специализирани ТЕЛК по белодробни, психични
и  очни  болести,  което  ще  създаде  предпоставка  за  по-бързото  и  по-качествено
освидетелстване  на  лицата  с  увреждания  в  близост  до  тяхното  местоживеене  и  ще  
спести време и финансов ресурс.Практиката показа, че подобен род освидетелстване
се  извършва  на  децата  до  16  години  от  обща  ТЕЛК  с  участието  на  педиатър.

6.  Разработване на нова система за финансиране на органите на медицинската
експертиза,  преразглеждане  и  актуализация  на  възнагражденията  на  работещите
в   системата   на   медицинската   експертиза   с   оглед   значителните   изисквания
и   ограничения,   заложени   в   Закона   за   здравето   и   подзаконовата   нормативна
уредба.   Следва   да   се   акцентира   на   факта,   че   от   качеството   на   работата   на
органите  на  медицинската  експертиза  и  решенията  на  ТЕЛК  и  НЕЛК  произтичат
съответно  разходи  на  публичен  ресурс  в  размер  на  близо  1  100  млн.  лв.,  което
означава    възнаграждението    да    бъде    адекватно    на    носената    отговорност.

7.  Издигане    на    статута    на    работещите    в    системата    и    извеждане    и
утвърждаване     на     медицинската     експертиза     като     високо     специализирана
медицинска      дейност      в      системата      на      следдипломната      квалификация

8.  Създаване   на   интегрирана   информационна   система   на   органите   на
медицинската   експертиза   на   всички   нива   като   част   от   реализирането   на
идеята   за   „електронно   медицинско   досие”   и   изграждането   на   взаимовръзки
с   другите   заинтересовани   институции   –   НОИ,   НЗОК,   МТСП,   МВР   и   по-  
точно  икономическа  полиция,  АСП,  АХУ  и  т.н.  В  момента  НЕЛК  е  конкретен
бенефициент   по   проект   BG051PO001-6.2.12   „Единна   информационна   система
на  медицинската  експертиза  в  България”,  който  се  осъществява  с  финансовата
подкрепа    на    ОП    „Развитие    на    човешките    ресурси”,    съфинансирана    от
Европейския  социален  фонд  на  Европейския  съюз  и  е  с  бюджет  800  000  лв.  "

ІІ.  С  Решение  №  533  на  МС  от  28.06.  2012  г.  (  ДВ.  бр.  51  от  06.07.  т.г.)
се    признава    Сдружение    “Българска    асоциация    на    лица    с    интелектуални
затруднения”  (БАЛИЗ)    за  представителна  организация  на  национално  равнище.
                                                        
І. От 02.07.т.г. започна подаването на молби за енергийни помощи през сезон
2012 г.–2013 г. Размерът на месечната помощ е равен на 65.72 лв., общо 328.60 лв.
за сезона. Крайният срок за подаване на молба-декларация по образец в съответната
на  местоживеенето  на  кандидата  Дирекция  “Социално  подпомагане”  е  31.10.  т.г.
При  подаването  на  молбата-декларация  лицата  задължително  заявяват  вида  на
ползваното  отопление,  като  при  отопление  с  електроенергия  и  топлоенергия  се
прилага и последна платена фактура. В срок от 20 дни след подаването на молбата
се  извършва  социална  анкета  и  се  изготвя  доклад  с  мотивирано  предложение  за
отпускане  или  отказ  на  помощта.  На  основание  социалния  доклад  директорът
издава   заповед   за   отпускане   или   отказ   на   помощта.   Заповедта   се   връчва   на
лицето-кандидат  за  помощта  в  14  дневен  срок  от  подписването  й.  Тя  може  да
се   обжалва   чрез   Дирекцията   “Социално   подпомагане”   по   местоживеене   пред
директора  на  Регионалната  дирекция  “Социално  подпомагане”  по  реда  на  АПК.
    
При отопление с топлоенергия  помощта е в максимален размер 65.72 лв. и се превежда
на съответното топлофикационно дружество. При отопление с електроенергия или с
природен газ помощта се изплаща в пари на правоимащото лице или семейство на два
транша: до 31 декември на текущата година и до 31 януари на следващата. При отопление
с твърдо гориво помощта се изплаща в пари на правоимащото лице или семейство също
на два транша: до 31 декември на текущата година и до 31 януари на следващата (или
на търговеца, осъществил доставката, ако се представи от правоимащите лица или
семейства заповедта на избрания от тях доставчик на твърдо гориво, но не по-късно
от 20 ноември на текущата година, а твърдото гориво е осигурено до 30 ноември т.г.).
Право      на      целева      помощ      имат      лицата      и      семействата,      чийто  
средномесечен   доход   за   предходните   6   месеца   на   годината   от   подаването
на    молбата    е    по-нисък    или    равен    на    диференцирания    минимален    доход
за     отопление     (ДМДО),     който     е     функция     от     гарантирания     минимален
доход   (ГМД   =   65   лв.,   Виж   Информационен   бюлетин   м.   август   2011   г.).    
« Последна редакция: 20.07.2012 17:27:24 от Веселин Василев »
Илли, Илли, лама савахтани!