Автор Тема: Решението на Общинския съвет за банковия заем отива в прокуратурата  (Прочетена 941 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Moderator Club

  • Глобален модератор
  • Старши
  • ****
  • Публикации: 11672
  • Пол: Мъж
    • Профил
Решението на Общинския съвет за банковия заем отива в прокуратурата

Общинският съветник Момчил Пантелеев е сезирал днес прокуратурата за закононарушения, съврзани с приетото решение на Общински съвет Сливен на извънредната му сесия от 19.08.2011 г. Копие от сигнала ще бъде изпратено и до управлението на Д Банк, която ще отпусне кредит на Община Сливен.
 
Ето и пълният текст на сигнала:
 
"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,
 На 19.08.2011 г., бе проведена извънредна сесия на Общински съвет – Сливен, която взе решение относно промяната на обекти в полза на местната общественост – финансирани от банков заем. Считам, че при провеждането на извънредната сесия и при вземане на това решение са допуснати редица нарушения на материално правните норми и процесуалните правила, което прави решението незаконосъобразно. Поради тази причина, се обръщам към Вас, като към орган призван да следи за спазване на законността в административния процес (чл.16 АПК). Доводите ми за това са следните:
 
На първо място е въпросът за свикване на извънредна сесия:
 В чл.32, ал.3 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСНКВОА) е установено при какви събития се свиква извънредно заседание на ОС. Това са такива събития, които налагат спешното свикване на съвета. В последните няколко месеца, Общински съвет Сливен работи предпочитателно по спешност, чрез свикване на извънредни сесии, на които се гласуват решения, които нито са разглеждани, нито обсъждане в съответните комисии. Това превърна предвиденият като изключение ред, по чл.32, ал.3 в трайна практика за прокарване на лични интереси, без оказване на опозиционна съпротива. При положение, че повече от 6 месеца е в ход процедурата по избор на банкова институция, за изпълнение на Решение №1134 от 24.01.2011 г. и повече от един месец, когато с писмо на Управляващия орган на ОП "Околна среда" беше временно спряно безвъзмездното финансиране по проекта, за който бяха гласувани по-голяма част от средствата, до изясняване на подадените сигнали за злоупотреби, не считам че са налице факти и обстоятелства, които да налагат вземане на решение при условията на спешност, чрез свикване на извънредна сесия. Въпросът е от изключителна важност и е следваше да бъде разгледан, обсъден и коментиран в съответните комисии.
 
Свикването на сесията също не кореспондира с установените в Правилника правила, което прави самото провеждане на сесията незаконосъобразно, а взетото на нея Решение – нищожно. В чл.31, ал.4 от ПОДОСНКВОА е посочено, че уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва с писмени покани и/или по електронната поща 7 дни преди определената дата. Поканата трябва да съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневен ред на заседанието и материалите по него. Поканата се публикува е на електронната страница на Община Сливен 7 дни преди заседанието, което се приема, че общинските съветници са уведомени за същото. Нито едно от тези условия не е изпълнено и по този начин е ограничено правото на общинския съветник да присъства и участва в работата на съвета.
 
На второ място:
 Взетото решение на 19.08.2011 г. е опит за заобикаляне на закона, като с позволени средства се преследват забранени цели. С Решение №1134/24.01.2011 г. за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общост, чрез договор за общински заем, в размер на 6 136 000.00 евро, Общинският съвет определи 3 579 043,00 евро (7 000 000 лева) за финансиране на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Сливен – фаза ІІ". Основен източник за финансиране на проекта е Кохезионния фонд. Решението, макар и взето при нарушаване и манипулиране на процедурата, бе опит да бъде спазен механизма за вземане на такова решение. Предложението беше подложено на публично обсъждане, на което ясно и категорично бе заявена волята на населението. Същото бе разглеждано многократно в комисиите на Общинския съвет. Макар и с аргументирано представяне на тезата "против" този заем, същият бе гласуван от осигуреното комфортно управляващо мнозинство в последния възможен срок, определен от Закона за общинския дълг, който в чл.17а, ал.1 казва, че Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
 
След получаването на писмото от Управляващия орган на ОП "Околна среда" за временното спиране на финансирането, по силата на нормалната логика би следвало да спре действието на Решение №1134/24.01.2011 г., а не да се търсят дейности, с които да бъдат усвоени вече обсъдените и гласувани за друго средства. При възкникнала необходимост от средства, за възстановяване на нарушената инфраструктура е необходимо да бъде направено ново предложение за поемане на общински дълг. Това не може да бъде направено с предложение на Общинската администрация да използва средствата в размер на 7 000 000 лева, предназначени за финансирането на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Сливен – фаза ІІ" за финансиране на други обекти. За да бъдат изпълнени законовите правила за поемане на такъв дълг, кметът на общината трябваше да оповести проекта, който ще се финансира чрез дългосрочния дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общественост. Поканата трябваше да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финасиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. Обсъждането се провежда при условия и по ред определени в наредба, приета от Общинския съвет. Изразените становища и постъпилите предложения се вписват в нарочен протокол (това е процедурата, която общинската администрация проведе преди везмането на решението за поемането на общинския дълг през месец януари). Фактите сочат, че с промяна на по-голяма част от решение №1134/24.01.2011 г. се цели пренасочване на 7 000 000 лева за финансиране на други обекти чрез поемане на дългосрочен общински заем. Общинската администрация ясно осъзнава факта, че при изпълнение на законовите разпоредби няма как да бъде взето такова решение (най-малкото отдавна е изтекъл 39 месечния срок и не е проведена процедура по обществено обсъждане).
 
Така, с вземане на решение за пренасочване на вече гласувани за едни дейности средства за извършване на други такива, общинската админстрация и управляващото мнозинство в Общинския съвет целят заобикаляне на закона. Това прави взетото на 19.08.2011 г. решение на Общински съвет Сливен, незаконосъобразно.
 
Ето защо се обръщам към Вас, като към орган, призван да следи за спазването на законността в административния процес, да предприемете необходимите действия за отмяна на този незаконосъобразен административен акт, упражнявайки правомощията си по чл.16, ал.1, т.1 от АПК."

СЕДМИЦА
Танкът мачка и пердаши, няма наши, няма ваши. Няма ваши, няма наши, танкът мачка и пердаши.