Автор Тема: Финансиране на политическите партии в България  (Прочетена 7771 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Nikoleta RayZ

 • Нов
 • Публикации: 1
  • Профил
Искам да знам от къде мога да намеря информация за това как и от къде се финансират политическите партии в България!

Неактивен Веселин Василев

 • Глобален модератор
 • Напредващ
 • ****
 • Публикации: 329
 • Пол: Мъж
  • Профил
Основната - законна и официална информация можеш да прочетеш в Закона за Политическите Партии(ЗПП) където според мен всичко е обобщено в този член: Чл. 27. (1) (Изм. -  ДВ,  бр. 73  от 2006  г.)  Общата  сума,  предвидена  за
субсидиране  на  политическите  партии  и  коалиции,  се  определя  ежегодно  в  закона  за
държавния  бюджет  на  Република  България  в  зависимост  от  броя  на  получените
действителни гласове на последните парламентарни избори, като за един получен глас
се предвижда субсидия в размер 2 на сто от минималната работна заплата за страната за
текущата календарна година.
(2)  Начинът  за  предоставянето  на  средствата  за  субсидиране  на  партиите  и
коалициите се определя от министъра на финансите. ..."

Изброени са позволените начини на финансиране на политическите партии, както и забранените такива: Чл. 21. Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи
и от държавна субсидия.
Чл. 22. (1) Политическите партии не могат да извършват стопанска дейност.
(2) Политическите партии нямат право да учредяват и да участват в търговски
дружества и кооперации.
Чл. 23. (1) Собствените приходи на политическите партии са приходите от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. дарения от юридически лица;
5. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) лихви по парични депозити в банки и доходи от
ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22;
6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост,
както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с
партийно-пропагандно съдържание.
(2)  Собствени  приходи  на  политическата  партия  са  и  приходи  от
фондонабиращи мероприятия. (3)  Политическите  партии  могат  да  ползват  заеми  от  банки  в  размер  до  две
трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1,
т. 1, 2, 5 и 6 и по ал. 2.
(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена
съгласно Закона за счетоводството.
Чл. 24. Политическите партии не могат да получават:
1. анонимни дарения;
2. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) средства от търговски дружества с над 5 на сто
държавно  или  общинско  участие  или  от  свързани  с  тях  лица  от  дружества,  в  които
държавата  притежава  акции  с  особени  права,  както  и  от  държавни  и  общински
предприятия;
5. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) средства от кандидати и участници в процедура
по възлагане на обществена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът  за
обжалване по Закона  за обществените поръчки, изпълнител по договор  за обществена
поръчка и юридическо лице в процедура на приватизация;
6. средства от организатори на хазартни игри; 7.  средства  от  религиозни институции или  от юридически  лица  с нестопанска
цел, извършващи дейност в обществена полза;
8. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия,
чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.  
 Има и много допълнителна информация която ще ти бъде забавна - Сигурно!!!
« Последна редакция: 11.01.2012 23:50:38 от Веселин Василев »
Илли, Илли, лама савахтани!